บทความล่าสุด

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว

เรื่องรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว-รับสมัครครู1ดาวน์โหลด

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในระหว่างเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทิพวรรณ โรจน์ศตพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.อ.ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา...

SAR ประจำปี 2562

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนชุมชนบ้านรดาวน์โหลด

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ (โพธิ์ศรีระเวทรายมูล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

itaonline