วิสัยทัศน์โรงเรียน

ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

ได้รับการศึกษาและจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทุกคน และจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน  พัฒนาครูและบุคลากร ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง