ย่างก้าวชาวระเว 3/2565

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับคณะศึกษานิเทศก์ติดตาม นายทองสุข เจือจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านทรายมูล ประธานกลุ่มเครือข่าย สถานศึกษาที่ 2 นายสุริยา ทองเหลือง ผอ.ร.ร.บ้านคำผ่าน นายลือชัย จุมทอง ผอ.ร.ร.บ้านนาหว้า นางศิริทัย ธโนปจัย นายธวัชชัย นวลศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อบ. 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนของโรงเรียนชุมชนบ้านระเวต่อไป