รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน แบบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน(เดือนตุลาคม2565)