ย่างก้าวชาวระเว 8/2565

ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 โพธิ์ศรี ระเว ทรายมูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือตามโครงการ “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2565” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านระเว เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือ และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรง