ย่างก้าวชาวระเว 7/2566

วัน พุธ ที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านระเว จัดโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน