ย่างก้าวชาวระเว 5/2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเงินทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565