ย่างก้าวชาวระเว 4/2565

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว นำโดยนายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่มกกชัยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ