ย่างก้าวชาวระเว 1/2567

วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 นายบุตร จารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว และนายปกรณ์ รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านระเว ได้มอบเงินทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยจัดสรรเงินดังกล่าวเป็นค่าครองชีพแก่ผู้ปกครองและนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566