พันธกิจ


1. สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคน

2. เพิ่มศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและในท้องถิ่น

4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง   มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และทำงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนา

5. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอำนาจสู่ครูทุกคน

6. ส่งเสริมให้ชุมชน  และหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น