ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านระเว เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนชุมชนบ้านระว (Eng)