บุคลากรโรงเรีบยชุมชนบ้านระเว

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่วงชั้น ปฐมวัย
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3
ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
นางนพดล    สัตยากูล

นางนพดล สัตยากูล

ครู คศ.3
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว

นางวิราวรรณ บ่อแก้ว

ครู คศ.1
นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์

นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์

ครู คศ.2
นายอภิเกียรติ คำล้าน

นายอภิเกียรติ คำล้าน

ครู คศ.1
นายอนวัฒน์ ใบศรี

นายอนวัฒน์ ใบศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3