บุคลากรโรงเรีบยชุมชนบ้านระเว

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ช่วงชั้น ปฐมวัย
ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3
ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
นางบุญกอง    พุ่มจันทร์

นางบุญกอง พุ่มจันทร์

ครู คศ.3
นางนพดล    สัตยากูล

นางนพดล สัตยากูล

ครู คศ.3
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว

นางวิราวรรณ บ่อแก้ว

ครู คศ.1
นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์

นางสาวณัฐชยา พรหมลักษณ์

ครู คศ.2
นายอภิเกียรติ คำล้าน

นายอภิเกียรติ คำล้าน

ครู คศ.1
นางสาวน้ำใจ ทิพทามูล

นางสาวน้ำใจ ทิพทามูล

ครู คศ.1
นายอนวัฒน์ ใบศรี

นายอนวัฒน์ ใบศรี

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-3