บันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กับหน่วยงานอื่น ระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านระเว กับ องค์การบริหารส่วนตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

0
105