กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๒ (โพธิ์ศรีระเวทรายมูล) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านนาจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๓