บุคลากร

0
1204

นายบุตร จารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวระพีพร ไชยโกฏิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนพดล สัตยากูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประยูร สมโคตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายไสว โพธิไทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญกอง พุ่มจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง วัชราภรณ์ เกษหอม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายบรรจง ประดา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรษา สุริยะกมล
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปารดา มโนรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินันท์ แสงทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประเสริฐ คำล้าน
ครู ชำนาญการ
นางสาวจุรีรัตน์ ทองรอง
ครู ชำนาญการ
นางสาริณี ทองเทพ
ครู ชำนาญการ
ว่าที่ร.ต.จักรเพ็ชร เพ็ญพิมพ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวจริยา ศรีโพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาววาสนา สุขเกษม
ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทร์จิรา ขันเงิน
ครูผู้ช่วย
นางสุชัญญา กันภัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์มณี
ครูผู้ช่วย
นางสาวชุติกาญจน์ สายมงคล
พนักงานราชการ
นางวิราวรรณ บ่อแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวอมราวดี บุญจอง
ครูผู้ช่วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here